President :  KURODA Kotaro   

Vice President: OGATA Masanori,  NISHIMURA Toshihiko,  HASHIMOTO Toshiaki,  TAKETSUGU Hiroshi
Inspector: ASANO Keisuke,  TSUKAMOTO Noboru

Director 
  Editorial Commitee:HASHIMOTO Sinobu
 StandardizationCommitee: TAKANO Kazuhisa
 Technical Commitee on Refractories
    for Iron and Steel :  YASUI Kimihiro
    for Raw Material:   KAWASAKI Masato
    for Cement Kiln: NISHIDA Kazuki
    for Environment : SATO Yoshinori
Managing Director  HOSODA  Yutaka 

Executive Secretary ISOO Tsuneo 

7-3-13, Ginza, Chuo-ku,Tokyo 104-0061
Tel;+81-3-3572-0705
FAX;+81-3-3572-0175